MÄNNISKOR

Mycket i vår värld har blivit bättre men många utmaningar kvarstår. Fattigdom och ekonomisk utsatthet är en bevisad grogrund för konflikter. Konflikter och avsaknad av fred försvårar ekonomisk, demokratisk och samhälles-utveckling. Samtidigt som brotten mot de mänskliga rättigheterna blir fler. Allt hör ihop. Allt är viktigt. PostkodStiftelsen ger stöd till organisationer som med engagemang,

kompetens och ihärdighet arbetar för att dessa komponenter ska uppnås. Organisationerna som får stöd driver allt från lokala gräsrotsinitiativ till globala lobbyingprojekt. Genom att arbeta med ett brett spektrum av organisationer vill PostkodStiftelsen bidra till att skapa en ännu bättre, säkrare, fredligare och mer rättvis värld.

FREDSBYGGANDE

Fred är en av grundbultarna för att bygga ett fungerande samhälle. Social och ekonomisk utveckling som gynnar alla är grundläggande förutsättningar för fred. PostkodStiftelsen stödjer organisationer som jobbar med fredsbyggande olika nivåer. Bland annat genom uppbygnad av fungerande samhällsinstutioner och infrastruktur. Exempel på organisationer som fått stöd av PostkodStiftelsen är African Governance Initiative (AGI), Civil Rights Defenders, Kofi Annan Foundation och The Oslo Center for Peace and Human Rights.

TonyBlair5

Tony Blair besöker ett sjukhus i Freetown, Sierra Leone, för att prata om sjukvårdsreformen för gravida, mödrar och för barn som är under fem år.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna är lika aktuell idag som när den skrevs för närmare 60 år sen. Detta är PostkodStiftelsens orubbliga utgångspunkt. Därför ger vi stöd till organisationer som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras och efterlevas av alla, överallt. Exempel på organisationer är Human Rights Watch, Centre for Liberian Assistance och Global Fairness Initiative

 Human Rights Watch har dokumenterat den militära användningen av skolor i Jemen. Efter lyckade påtryckningar och förhandlingar har fler än 7000 elever kunnat återuppta sina studier. FOTO: PRIYANKA MOTAPARTHY/HRW

Human Rights Watch har dokumenterat den militära användningen av skolor i Jemen. Efter lyckade påtryckningar och förhandlingar har fler än 7000 elever kunnat återuppta sina studier. FOTO: PRIYANKA MOTAPARTHY/HRW

FATTIGDOMSBEKÄMPNING OCH HÄLSA

Det blir bättre. Andelen fattiga har halverats sedan 1990. Barnadödligheten minskar och fler kan äta sig mätta och gå till läkaren om de blir sjuka. Samtidigt går många fler barn i skolan och får möjlighet att påverka sina liv. PostkodStiftelsen vill bidra till att denna positiva utveckling fortsätter och kommer alla till gagn. Därför stödjer PostkodStiftelsen organisationer som bl.a. arbetar för att förbättra tillgången på mat, sjukvård och utbildning för de mest utsatta. Några projektexempel är Peepoople, Grassroot Soccer, Shifo och mothers2mothers.

Organisationen mothers2mothers förhindrar att HIV-positiva mammor för smittan vidare till sina barn.

BARNS LEVNADSVILLKOR

Barn ska få vara barn. De har rätt att leka, gå i skolan och utvecklas, att äta sig mätta och känna sig trygga. Men många barn får sina rättigheter försummade. PostkodStiftelsen stödjer organisationer som arbetar för att konventionen om barns rättigheter ska efterföljas och barnens bästa ska sättas i främsta rummet. Exempel på organisationer är War Child, New Venture Fund och Project Playground.

Project Playground erbjuder en meningsfull fritid för barn från fattiga förhållanden i Sydafrika. FOTO: PROJECT PLAYGROUND

Project Playground erbjuder en meningsfull fritid för barn från fattiga förhållanden i Sydafrika. FOTO: PROJECT PLAYGROUND