Natur och miljö

Jordens resurser är begränsade och vi måste använda dem smartare. För att bekämpa klimatförändringarna och följderna av dessa stödjer Postkodstiftelsen organisationer som arbetar med innovativa lösningar inom till exempel hållbar energi, långsiktigt påverkansarbete och klimatanpassning.

Postkodstiftelsen ger stöd åt organisationer och projekt som till exempel verkar för att skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden såväl på land som i haven. Vi uppmuntrar också innovativa lösningar som bidrar till en hållbar användning av jordens resurser som samtidigt minskar fattigdom.

Nedan kan du läsa mer om några av våra projekt inom området natur och miljö.

Nytt klimat, nya lösningar

Kambodjas befolkning drabbas hårt av det förändrade klimatet. De senaste decennierna har de utsatts för mer extremt väder såsom tyfoner, svår torka och översvämningar.

Landets småbönder saknar den kunskap och de resurser som krävs för att anpassa sig till de nya väderförhållandena. Dåligt anpassade utsäden, skadliga bekämpningsmedel och kemiska gödnings­medel gör deras situation än mer sårbar. Böndernas vattensystem är dessutom gamla och saknar kapacitet att lagra den mängd vatten som behövs för att klara sig igenom perioder av svår torka. Vattensystemen är inte heller anpassade för att dränera stora vattenmängder under översvämningar.

Organisationen Oxfam arbetar sedan länge i Kambodja. Inom detta projekt kommer flera bevattningssystem rustas upp för att säkra tillgången på vatten i tider av torka samt leda bort vatten under översvämningar. Oxfam kommer även utbilda småbönder i klimatanpassade jordbrukstekniker så som förbättrad vatten – och markskötsel, kompostering samt introduktion av nya grödor.

FOTO: Jack Picone, Oxfam

Medborgarforskare ska bevara bina

All mat som växer i jorden behöver pollineras. Annars blir det varken frukt, grönsaker, bär eller nötter. Bin och humlor har en avgörande roll i pollineringen då de på sin jakt efter nektar flyger från blomma till blomma. Människan har ingen som helst möjlighet att ersätta det arbete som görs av bin. Inga bin ingen skörd.

Sveriges Biodlares Riksförbund arbetar för att öka kunskapen om bin. Tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet driver de ett projekt som engagerar så kallade medborgarforskare runt om i landet. Medborgarforskarnas uppgift är att samla in detaljerade uppgifter kring väderförhållanden och bins beteenden. Dessa data kommer att sammanställas i syfte att undersöka hur bin påverkas av klimatförändringarna och i förlängningen ge svar på hur vi kan minska den negativa inverkan på bina och deras livsviktiga arbete.

Plast i haven

Plast som hamnar i haven förvinner aldrig. Istället bryts plasten ned i allt mindre beståndsdelar till så kallade mikroplaster. Dessa bildar en sörja av små plastpartiklar som med strömmarnas hjälp flyter runt i haven. Inte sällan benämns dessa sjok av mikroplaster som plastöar. I Stilla havet flyter en sådan plastö, till ytan lika stor som Texas.

Idag flyter det uppskattningsvis omkring 270 tusen ton plast på havsytan. Enligt UNEP (FN:s Miljöprogram) utgör detta endast 15 procent av den totala mängden plast som finns i haven. Ytteligare 15 procent finns under vattenytan och de resterande 70 procenten ligger på havsbottnen.

Under nedbrytningsprocessen frigörs en mängd skadliga kemikalier som brandskyddsmedel och biocider. Mikroplaster tas upp av djuren i  havet och blir en del av näringskedjan.

PostkodStiftelsen stödjer International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) i deras arbete med att minska förekomsten av plast i haven. Arbetet sker på internationell nivå med företrädare från olika sektorer i syfte att skapa en global plattform att arbeta utifrån. Via denna plattform sprids kunskap om plastens förödande konsekvenser samt hur denna utmaning ska hanteras rent praktiskt.

FOTO: Florian Thevenon