NATUR OCH MILJÖ

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. ”

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

 

Jordens planetära gränser har överskridits på många områden – och nu har det blivit bråttom. Jordens naturliga förmåga att stå emot människans påverkan är begränsad och vi måste agera kraftfullt för att allvarliga konsekvenser ska kunna undvikas.

Vi blir allt fler människor på jorden. Samtidigt får allt fler människor tillgång till bättre levnadsstandard vilket kräver mer resurser. Eftersom jordens resurser är begränsade måste vi helt enkelt använda dem smartare. Utvecklingen av gröna, energisnåla alternativ går framåt men det måste gå ännu snabbare och involvera fler aktörer.

Att utveckla energialternativ som släpper ut mindre växthusgaser anser vi vara en viktig nyckel till att hindra klimatförändringarna.

Vi ser enorm potential i denna utveckling och stödjer därför organisationer som med innovativa lösningar bidrar till att lyfta människor ur fattigdom men som samtidigt tär minimalt på jordens resurser.

Vi måste även vårda det vi har. Föroreningar, nedsmutsning, försurning och miljögifter är bara några av de faktorer som hotar den biologiska mångfalden, på land så väl som i haven. Därför stödjer vi även organisationer som med riktade insatser arbetar för att förbättra det globala tillståndet och skydda vår fantastiska natur.

Nedan kan du läsa om några av de projekt som på olika nivåer och genom olika metoder arbetar för att skapa en mer hållbar framtid där de planetära gränserna respekteras.

 

FOTO: PAUL NICKLEN/NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

LEVANDE HAV

Haven täcker 70 % av jordens yta och rymmer  80 % av den totala biologiska mångfalden. Haven spelar även en avgörande roll för jordens befolkning i form av mat, jobb och rekreation. Utfiskning, övergödning, föroreningar och klimatförändringar är några av de yttre hot som haven står inför. För att bidra till att havens, djur- och naturliv bevaras stödjer PostkodStiftelsen organisationer som MSC Östersjön, Conservation International och IUCN.

Sir Richard Branson, ciceron för dokumentärserien Mission: Save The Ocean som PostkodStiftelsen gett stöd till. I tre avsnitt skildras arbetet med att motverka överfiske och skydda utrotningshotade arter.

Sir Richard Branson i arbetet med Project Oceans som PostkodStiftelsen gett stöd till. I projektet medverkar MSC, WWF och Greenpeace i ett gemensamt initiativ för att motverka överfiske och skydda utrotningshotade arter.

HÅLLBAR  PRODUKTION OCH KONSUMTION

Hur varor produceras och konsumeras har stor betydelse för miljön. Genom att säkra upp att produkter framställs på ett hållbart sätt för människa och miljö kan man skapa stor skillnad. PostkodStiftelsen vill bidra till en mer hållbar konsumtion och produktion  genom att stödja organisationer som One Acre Fund, Global Fairness Initiative, UTZ och Fairtrade

OneAcreFund

Tack vare One Acre Fund kan småskaliga bönder i Tanzania fördubbla sin skörd på ett år. Veronica Kikula, 47 år, från Negabihi har lyckats. FOTO: HAILEY TUCKER/ONE ACRE FUND

KLIMAT

Den ökade mängden växthusgaser i atmosfären minskar andelen värmestrålning som åker tillbaka till rymden. Istället strålar värmen tillbaka till jordytan och medeltemperatur höjs, vilket rubbar balansen i klimatsystemet med bl.a. extrema väderfenomen som följd. För att minska klimatförändringarna och följderna av dessa stödjer PostkodStiftelsen organisationer som arbetar med allt från hållbar energi till lobbying och klimatanpassning. Exempelvis Rocky Mountain Institute, Waterkeeper, The Earth Institute och Oxfam.

Jeffrey D. Sachs från The Earths Institute på besök hos PostkodStiftelsen för att diskutera innehållet i ”An Action Agenda for Sustainable Development”. FOTO: MAGNUS SANDBERG

BIOLOGISK MÅNGFALD

Jordens biologiska mångfald är resultatet av ca 4 miljarder år av evolution. Begreppet biologisk mångfald betonar betydelsen av variationsrikedom, att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter, och en stor genetisk variation inom arterna. Postkodstiftelsen stödjer organisationer som främjar den biologiska mångfalden. Exempel på organisationer är: Save The Orangutans, African Parks Network, Nordens Ark och Fauna & Flora International.

IMG_1642

Ben och Wigly är alltid tillsammans. Och tack vare organisationen Save The Orangutan kan de leva i en skyddad regnskog på Borneo. FOTO: BJØRN & PIERCE VAUGHN/STO