Om PostkodStiftelsen

Svenska PostkodLotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. PostkodStiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen.

PostkodStiftelsen instiftades 2003 av Novamedia Sverige AB, som driver och äger konceptet Svenska PostkodLotteriet. Som förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet får PostkodStiftelsen årligen ta del av lotteriets överskott. I mars 2017 fick PostkodStiftelsen motta 200 miljoner kronor.

Till skillnad från de flesta andra förmånstagarna är PostkodStiftelsen inte slutmottagare av medlen, utan förmedlar stöd till olika typer av projekt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur och idrott. Sedan 2007 har PostkodStiftelsen förmedlat över en miljard kronor till över 300 projekt. Projekt inom kultur- och idrottsområdena har tidigare stöttats av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och Postkodlotteriets Idrottsstiftelse, men sedan mars 2017 stöttas samtliga områden av PostkodStiftelsen.

Bredd av insatser som ger resultat

Effekt och resultat av projekten är av stor vikt i de projekt som stöttas. Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer, vilket resulterar i positiva förändringar. Även om organisationer bara kan ges stöd under en begränsad period så är förhoppningen att projekten får långsiktiga effekter. Organisationerna uppmuntras i ett tidigt skede göra en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Det är positivt om projekten innefattar utbildning och informationsarbete som kan förstärka den fortsatta spridningen av insatserna.

Samarbete med projektorganisationerna

Det är viktigt för PostkodStiftelsen att ha ett nära samarbete med de organisationer som får projektstöd. Utöver de finansiella medlen som beviljas projekten så arbetar Postkodstiftelsen för att på fler sätt stödja projektorganisationerna. Genom aktiv dialog kan Postkodstiftelsen bistå med kunskap, erfarenhet och nätverk som kan stärka projekten. Postkodstiftelsen arbetar också aktivt för att synliggöra projekten och visa på effekterna av insatserna. Varje projekt får en ansvarig projektledare på PostkodStiftelsen som håller en nära kontakt med organisationen under hela projekttiden. Utöver regelbundna möten och korrespondens ber PostkodStiftelsen om skriftliga rapporter enligt överenskommen plan. Där redovisar organisationen genomförda aktiviteter, kostnader, avvikelser, samt en prognos för projektet fram till avslut. Det är också baserat på dessa rapporter som projektmedlen betalas ut.