Sök stöd från PostkodStiftelsen

PostkodStiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga aktörer och projekt såväl i Sverige som internationellt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott.

Stöden till projekten är tidsbegränsade och bedömning görs utifrån grundläggande kriterier samt PostkodStiftelsens bedömningsgrunder utifrån effekt, metod och relevans. Det sökta projektstödet ska vara rimligt i förhållande till organisationens övriga omsättning och projektstöd brukar oftast ligga mellan 1-3 miljoner kronor. Projekten löper vanligtvis i ett år och sträcker sig från policy- till gräsrotsnivå.

Har du en projektidé? 

Har du en idé som kan bidra till att göra världen bättre? PostkodStiftelsen tar emot och bedömer projektidéer löpande under hela året och vi återkommer till er med besked inom 4-6 veckor.

Ansökningsprocessen består av olika moment som börjar med en projektidé. Om vi vill gå vidare med er idé görs en organisationsgranskning och därefter begärs en fullständig ansökan bestående av projektplan, budget och tidsplan in. Vi genomför en organisationsgranskning för varje ansökning som går vidare efter första bedömningen, vilken utgår från bland annat stadgar, årsredovisning och registreringsbevis. Postkodstiftelsen har en väl genomarbetad beslutsprocess där besluts fattas kontinuerligt om de projekt som vi vill stödja. Gemensamt för samtliga projekt är att de även ska godkännas av Lotteriinspektionen, Sveriges tillsynsmyndighet för spel och lotterier.

 

Skicka din projektidé och ansök om stöd

Fyll i formuläret och skicka till PostkodStiftelsen.

 

Kriterier för projektstöd:

 • Icke-vinstdrivande organisationer och projekt
 • Svensk relevans
 • Verkar i allmännyttans intresse

 

Bedömningsgrunder:

Effekt

 1. Projektets resultat på kort och lång sikt
 2. Insatsens potential att fortleva även efter projektets slut
 3. Projektets möjlighet att påverka en stor målgrupp

Metod

 1. Projektets skalbarhet
 2. Projektets innovativa karaktär eller användande av beprövade metoder

Relevans

 1. Projektet angriper en angelägen fråga
 2. Projektet är av intresse för en svensk allmänhet
 3. Projektets insatser är kommunicerbara

 

Stöd ges inte till:

 • Medlemmar i PostkodFöreningen
 • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer
 • Verksamheter som ingår i offentlig sektor
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer
 • Privatpersoner

 

ANSÖK HÄR