Kultur

Konst och kultur väcker känslor och har möjlighet att nå fram när argumentation, fakta och logik inte räcker till. Ett demokratiskt samhälle behöver både en mångfald av röster samt en öppenhet hos oss individer att våga lyssna. Här fyller kulturlivet en ovärderlig roll. Möjligheterna att ta del av kulturlivet eller att utveckla sina skapande förmågor ser dock väldigt olika ut beroende på faktorer som boendeort, ålder och utbildning.

PostkodStiftelsen stödjer kulturprojekt som aktivt bidrar till att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Med våra projektstöd hoppas vi skapa möjlighet för fler att delta i kulturlivet och uppleva en bredd av kulturella uttrycksformer, liksom att få utveckla sina egna förmågor.

Nedan kan du läsa mer om några projekt som stöds av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Skrivarlust för barn och unga

Berättarministeriet har bara funnits i Sverige i fem år men etablerat sig som en pedagogisk partner för lärare och ett komplement till skolan på de orter där skrivarverkstäderna finns.

Med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse startade Berättarministeriet upp och utvecklade skrivarverkstäder för barn och unga i två projekt under 2012-2013 respektive 2014-2015. Genom de första skrivarverkstäderna i Södertälje, Järva och Hagsätra utarbetades modeller för en ny typ av verksamhet som skulle kunna hjälpa barn till nyanlända, barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående – tre grupper där läskunnigheten är särskilt låg och där det ofta saknas en vuxen som är närvarande och som behärskar det svenska språket. 25 000 barn och unga har hittills tagit del av aktiviteter i skrivarverkstäderna och efterfrågan på liknande verksamhet är stor i andra delar av landet. I ett projekt som pågår under 2017-2018 tas konceptet vidare till Göteborgsområdet.

Projektets mål är att stödja och uppmuntra barn och unga till utbildning och utveckling av sin kreativa förmåga, samt genom ökad skriv- och läsförståelse skapa lika förutsättningar för barn och unga – oavsett socioekonomiska faktorer – att i framtiden delta i samhället och kulturlivet. Genom Berättarministeriets verkstäder skapas möjlighet för fler barn och unga i Sverige att få en trygg, kreativ och välkomnande miljö där de kan utveckla både sitt språk och sin person.

Projektet stöds av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Age on Stage

Dansare som är anställda på någon av de konstnärliga institutionerna pensioneras mellan 42 till 45 års ålder. Bland frilansgrupperna finns inga sådana gränser, men vad som dock styr på samtliga scener är den konventionella bilden av en dansare som ung. Trots att en stor del av publiken vid svenska dansscener själva är över 45 år ser de ytterst sällan sin ålder representerad på scen. Hur det skulle vara om extraordinära dansare fortsatte att uppträda efter 45 års ålder, om deras erfarenheter och färdigheter fanns tillgängliga för dansvärlden och dess publik? I projektet Age on Stage som drivs av Charlotta Öfverholm/Compagnie Jus de la Vie utmanas på olika sätt den snäva bilden av kroppsligt ideal som råder i vårt samhälle idag.

Projektets mål är att etablera och utveckla möjligheter för äldre dansare att fortsätta sin yrkesutövning, bidra till en bättre representation av äldre personer på svenska dansscener, samt lyfta frågan vad en bruten åldersfixering inom dansen kan medföra för positiva effekter inom andra områden i samhället.

Genom detta projekt ifrågasätts rådande normer inom dansen, arenor skapas för äldre dansare att fortsätta med sitt yrke och utveckla sin kreativitet, samt nya förebilder skapas för unga dansare likväl som publik. Förhoppningen är att projektet även ger idéer och inspiration till samtal om åldrande och yrkesliv inom andra områden.

Projektet stöds av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Gränsland, mellanrum, avgrunder

Många människor som idag söker asyl i Sverige flyr från stater som använder brott mot mänskliga rättigheter. Det är mindre än 100 år sedan Sverige avskaffade dödstraffet och fram till och med den senare delen av artonhundratalet var avrättningar i Sverige offentliga.

Genom Sveriges Fängelsemuseums projekt påminns vi om att människor i Sverige bara några generationer tillbaka har slagits mot liknande orättvisor och kämpat för det rättssäkra och demokratiska samhälle vi ser som självklart idag.

Projektets mål är att genom ett brett konstnärligt och museipedagogiskt program bidra till såväl historiskt förankrade samtal som diskussioner kring dödsstraff och statliga övergrepp i vår samtid. I projektet skapas offentliga konstverk på sju olika platser i Hälsingland och Gästriklands, som invigs under våren 2017.

Projektet stöds av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.